Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Ostatnie dni rekrutacji!

Ostatnie dni rekrutacji!

Już tylko do 10 października przyjmujemy zgłoszenia do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Nasz Wspólny Świat. Publikujemy omawiane tematy.

 

Podczas czterech spotkań on-line omówione zostaną następujące tematy:

 

1. Globalne Południe – gdzie się zaczyna i kto na nim mieszka?

 

• Wprowadzenie do tematyki edukacji globalnej i wprowadzenie pojęcia „Globalne Południe”

 

• Uzmysłowienie, iż znakomita większość ludzkości to regiony "niezachodnie" reprezentujące odmienne kręgi kulturowe przy jednoczesnym pokazaniu, iż makroregiony (np.: Ameryka Łacińska, Afryka Północna, tzw. Afryka Subsaharyjska, Azja Południowa, Azja Południowo-Wschodnia, etc.) są mozaiką milionów/miliardów ludzi i charakteryzują się ogromnym wewnętrznym zróżnicowaniem

 

• Zwrócenie uwagi na zróżnicowanie w poziomie rozwoju na świecie oraz kluczowe wyzwania, przed którymi stoi Globalne Południe

 

• Wprowadzenie wskaźnika rozwoju społecznego - Human Development Index (HDI) publikowanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP); relatywizacja postrzegania pozycji Polski w rankingach rozwoju

 

• Prezentacja kilku przykładów wpływu oraz wzajemnych współzależności globalnych (np.: globalny łańcuch wartości na przykładzie telefonu komórkowego i/lub t-shirta, liczba barów szybkiej obsługi serwującej kebab w polskich miastach, wpływy kulturowe takie jak puszczanie chińskich lampionów podczas wesel czy sztuka walki Capoeira jako jeden z przedmiotów uniwersyteckich); wykorzystanie przykładów globalnych łańcuchów wartości do zobrazowania niesymetrycznych i niesprawiedliwych relacji handlowych

 

2. Rozwój i Cele Zrównoważonego Rozwoju

 

• Definicja idei "rozwoju" i pokazanie jego wieloaspektowości; przedstawienie koncepcji "zrównoważonego rozwoju"; w nawiązaniu do pierwszego spotkania pokazanie globalnych dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego

 

• Przedstawienie Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zwrócenie uwagi na jej różnorodność, bardzo szeroki zakres, a jednocześnie uniwersalny charakter (obowiązuje ona zarówno Globalne Południe jak i Globalną Północ)

 

• Zwrócenie szczególnej uwagi na SDG nr 1 (likwidacja ubóstwa) oraz 2 i 6 (likwidacja głodu oraz zapewnienie dostępu do wody pitnej i urządzeń sanitarnych), które ilustrują wyzwania stojące przed niektórymi regionami globalnego Południa

 

• Wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytania "Czym jest ubóstwo absolutne/skrajne?", "Czym jest ubóstwo w skali globalnej?" oraz "Jakie są przyczyny globalnego ubóstwa?"

 

3. Człowiek, środowisko i zrównoważony rozwój

 

• Podkreślenie środowiskowego wymiaru rozwoju; zwrócenie uwagi na SDGs nr 7, 13, 14, 15

 

• Zwrócenie uwagi na podstawowe rozróżnienie dotyczące zasobów naturalnych - odnawialne i nieodnawialne oraz rosnącą rolę tych pierwszych w produkcji energii (nawiązanie do SDG nr 7)

 

• Bliższe przyjrzenie się:

 

– zasobom koniecznym do życia: dostęp do wody zdatnej do picia

 

– zasobom strategicznym: państwa-producenci oraz państwa-konsumenci ropy naftowej

 

– zasobom niedocenianym: światowe zasoby lasów oraz proces deforestacji

 

• Przedstawienie podstawowych informacji związanych ze zmianami klimatu i negatywnymi skutkami zmian klimatycznych (SDG nr 13); powiązanie tej tematyki z produkcją/konsumpcją energii oraz procesem deforestacji (SDGs nr 7 i 15)

 

4. Moja świadomość, moje decyzje, moje zaangażowanie

 

• Nawiązanie do omówionych tematów (zróżnicowanie rozwojowe, kluczowe wyzwania globalne, podstawowe kwestie środowiskowe) przez pryzmat świadomości oraz działań i wysiłków podejmowanych lokalnie - na poziomie miejscowości, szkoły, gospodarstwa domowego

 

• Uświadomienie, iż realizacja SDGs jest sumą indywidualnych decyzji obywatelskich i konsumenckich i każda oraz każdy z nas ma na nie wpływ (w szczególności w odniesieniu do SDGs nr 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16); wskazanie na wagę procesów upodmiotowienia i uwłasnowolnienia społeczności lokalnych oraz grup marginalizowanych (w tym kobiet i mniejszości)

 

• Wprowadzenie terminów takich jak "Zasada 3R" oraz "Sprawiedliwy handel"

 

• Pokazanie, iż dopiero świadome i otwarte obywatelstwo oraz odpowiedzialna i świadoma konsumpcja realizowane w skali lokalnej przekładają się na globalny wynik realizacji Agendy Zrównoważonego Rozwoju

 

Informacja rekrutacyjne...