Elektroniczny kwestionariusz osobowy

Zgłoszenie na szkolenie dla młodych dziennikarzy, 24-26 marca, Warszawa
Nazwa szkoły i rok jej ukończenia; zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy/naukowy.
Proszę załadować dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) oraz wizytówkę wideo (prezentację nagraną w języku angielskim i trwającą maksymalnie 90 sekund) na dysk online/chmurę i udostępnić z możliwością pobrania lub skorzystać z usług internetowych do przesyłania plików (np. WeTransfer).
Skany wydrukowanych artykułów prosimy zamieszczać na dyskach online/w chmurze.


Szkolenie Parlamentu Europejskiego dla młodych dziennikarzy
REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

1. Organizatorami „Szkolenia Parlamentu Europejskiego dla młodych dziennikarzy” (zwanego dalej “Szkoleniem”) jest Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka z siedzibą w Warszawie 00-538, przy ul. Wilczej 9 a/7 oraz Fundacja Gazety Wyborczej z siedzibą w Warszawie 00-732 przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Szkolenie realizowane jest na zlecenie Parlamentu Europejskiego.

3. I moduł szkolenia odbędzie się w dniach 24 – 26 marca w Warszawie. Uczestnicy/czki szkolenia powinni/y przyjechać do Warszawy 23 marca.
II moduł szkolenia (dla autorów/ek, którzy/re przygotują najlepsze materiały w ramach I modułu szkolenia) odbędzie się w czerwcu 2023 r. w Brukseli.

4. Uczestnikami i uczestniczkami szkolenia są dziennikarze i dziennikarki z Polski w wieku poniżej 35 lat, tworzący treści prasowe, audialne, audiowizualne, multimedialne, do udziału w szkoleniu zapraszamy również analityków/analityczki danych oraz twórców/twórczynie treści internetowych. Szczególnie zapraszamy dziennikarzy i dziennikarki z mniejszych ośrodków (lokalnych i regionalnych).

5. Decyzje o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu podejmowane są na podstawie wypełnionych kwestionariuszy, listu motywacyjnego, CV oraz wizytówki (krótkiej prezentacji) wideo w języku angielskim, a także udokumentowanego dorobku dziennikarskiego.

6. Komisja Rekrutacyjna wybierze 20 uczestników/czek szkolenia oraz stworzy listę rezerwową.

7. Wymagania:
- wiek poniżej 35 lat,
- studia wyższe lub certyfikat zawodowy,
- minimum rok pracy w zawodzie (praca w redakcji, agencji informacyjnej lub freelancing),
- udokumentowane doświadczenie zawodowe (linki do opublikowanych materiałów, skany publikacji),
- znajomość języka angielskiego.

8. Komisja Rekrutacyjna ocenia zgłoszenia na podstawie udokumentowanego doświadczenia dziennikarskiego, zainteresowania tematyką europejską oraz tematami lokalnymi (atutem będą publikacje związane z tymi zagadnieniami). Komisja będzie zwracać uwagę na motywację uczestnictwa w szkoleniu oraz to, w jaki sposób kandydat/ka planuje wykorzystać zdobyte umiejętności w swojej dalszej pracy dziennikarskiej.

9. Aby zakwalifikować się do udziału w szkoleniu, należy w terminie przedstawić dokumenty aplikacyjne: 
- elektroniczny kwestionariusz osobowy uczestnictwa w szkoleniu,
-list motywacyjny ukazujący zainteresowanie tematyką europejską oraz to w jaki sposób kandydat/ka planuje wykorzystać uczestnictwo w szkoleniu w swojej dalszej pracy dziennikarskiej,
- CV (1 strona),
- nagraną w języku angielskim wizytówkę (prezentację) wideo – trwającą do 90 sekund,
- zgodę na przetwarzanie przez Fundację Centrum im. prof. B. Geremka, Fundację Gazety Wyborczej oraz zleceniodawcę – Parlament Europejski danych osobowych i wizerunku utrwalonego na zdjęciach i nagraniach,
- zgodę na przekazanie na rzecz Fundacji Centrum im. prof. B. Geremka, Fundacji Gazety Wyborczej oraz na rzecz zleceniodawcy – Parlamentu Europejskiego praw autorskich do materiałów wytworzonych w ramach szkolenia.

10. Termin przesyłania dokumentów aplikacyjnych mija 22 lutego 2023 (do końca dnia). 

11. Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć za pośrednictwem elektronicznego kwestionariusza osobowego, do którego link dostępny jest na stronie geremek.pl.

12. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną o tym poinformowane drogą mailową lub telefoniczną do 3 marca 2023 r.

13. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne i nie ma od nich odwołania. 

14. Uczestnik/czka zobowiązuje się do: 
- aktywnego uczestnictwa w trzydniowym szkoleniu, które odbędzie się od 24 do 26 marca w Warszawie (przyjazd do Warszawy w dniu 23 marca),
- przygotowania materiału na zaakceptowany przez Organizatorów temat;
- ponadto osoby zakwalifikowane do II modułu zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu, które odbędzie się w czerwcu 2023 r. w Brukseli (data zostanie podana w późniejszym terminie).

15. Każdy/a zakwalifikowany/a uczestnik/czka ma obowiązek potwierdzenia drogą elektroniczną uczestnictwa w szkoleniu do 10 marca 2023.  Po tym terminie, gdyby pozostały wolne miejsca, zaproszenie do udziału w szkoleniu otrzymają osoby z listy rezerwowej.

16. W czasie szkolenia uczestnicy/czki przygotują własny materiał, który następnie zostanie poddany ocenie Komisji Rekrutacyjnej. Ostateczną wersję materiału należy wysłać do 2 kwietnia 2023 na adres: lukasz.krawczynski@geremek.pl. Na tej podstawie zostaną wyłonione osoby do drugiego modułu szkolenia w Brukseli.

17. Komisja Rekrutacyjna wybierze 7 uczestników/czek drugiego szkolenia, oceniając przygotowany materiał na podstawie kryteriów: rzetelności, atrakcyjności i wagi poruszanego tematu, oraz stylu i walorów językowych.

18. Osoby zakwalifikowane do kolejnego modułu zostaną o tym poinformowane drogą mailową lub telefoniczną do 28 kwietnia 2023 r.

19. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Fundacja Centrum im. prof. B. Geremka pokrywa następujące koszty: zakwaterowanie w Warszawie w dniach 23-26 marca, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia (Warszawy) i z powrotem według zasad:
a) podróż pociągiem lub innym środkiem transportu typu autobus, bus, prom (2. klasa, najtańsza możliwa oferta – potwierdzona zrzutem ekranu lub w inny sposób),
b) podróż samochodem osobowym do 450 km (zwrot 0,32 € za kilometr przy uwzględnieniu wyboru najbardziej bezpośredniej trasy na podstawie strony www.viamichelin.com), rozliczenie następuje na podstawie podpisanej ewidencji przebiegu pojazdu; w sytuacji wspólnej podróży uwzględniany jest jeden zwrot kosztów,
c) podróż samolotem w przypadku miejsca zamieszkania oddalonego od Warszawy o więcej niż 450 km (klasa ekonomiczna, najtańsza możliwa oferta – potwierdzona zrzutem ekranu lub w inny sposób).

20. Sposób rozliczenia kosztów dojazdu uczestników/czek jest następujący: 
a) Zwrot kosztów dojazdu uczestników/czek następuje na podstawie przedstawionych w formie papierowej oryginałów biletów lub faktur wystawionych na Fundację (Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, ul. Wilcza 9a/7, 00-538 Warszawa, NIP 525-244-64-59). Dopuszcza się możliwość przesłania biletów w formie elektronicznej, ale tylko wówczas, gdy w takiej formie bilet został wydany przez przewoźnika. 
b) Pieniądze za bilety będą zwracane na wskazane przez uczestnika/czkę konto bankowe na podstawie prawidłowo złożonego rozliczenia według otrzymanego wzoru w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania dokumentów przez Fundację. 

21. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu uczestnik/czka ma obowiązek poinformować o tym fakcie Organizatorów drogą elektroniczną.  

22. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach uczestnicy/czki zostaną poinformowani/e drogą elektroniczną.


Klauzula informacyjna

Dot. realizacji projektu „Szkolenie Parlamentu Europejskiego dla młodych dziennikarzy” – realizowanego przez Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka we współpracy z Fundacją Gazety Wyborczej w ramach działań zleconych przez Parlament Europejski
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka, ul. Wilcza 9A/7, 00-538 Warszawa, zarejestrowana w SĄDZIE REJONOWYM DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, REGON 141716380, NIP 5252446459, KRS 000031908.
• Z Administratorem można się kontaktować drogą pocztową na adres siedziby, telefonicznie pod numerem +48 22 628 83 63 oraz przy pomocy poczty elektronicznej: fundacja@geremek.pl.
• Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uczestnictwo w projekcie „Szkolenie Parlamentu Europejskiego dla młodych dziennikarzy”.
• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
o Instytucje upoważnione z mocy prawa,
o Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka, ul. Wilcza 9A/7, 00-538 Warszawa oraz
o Fundacja Gazety Wyborczej, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa,
o Zleceniodawca – Parlament Europejski (Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce,
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa)
• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwy udział Pani/Pana w w/w projekcie.
• Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu, w którym Pani/Pan uczestniczy oraz przez okres po jego zakończeniu niezbędny w celu jego prawidłowego rozliczenia i zakończenia.
• Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

kontakt do koordynatora projektu
lukasz.krawczynski@geremek.pl
fundacja@geremek.pl

Korzystamy z ciasteczek. Więc informacji tutaj: polityka prywatności. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close