Polityka prywatności

Polityka prywatności Fundacji Centrum im. profesora Bronisława Geremka

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Fundacja „Centrum im. Profesora Bronisława Geremka” przetwarza wyłącznie dane osobowe niezbędne do prowadzenia swojej działalności statutowej. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane w ramach działalności Fundacji gromadzone są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prowadzonej działalności. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności, aby były należycie chronione.

2. Niniejsza polityka prywatności stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”.

3. Administratorem strony internetowej Fundacji: http://www.geremek.pl/ oraz administratorem danych osobowych jej użytkowników jest Fundacja „Centrum im. Prof. Bronisława Geremka” z siedzibą w Warszawie 00-538, przy ul. Wilcza 9A/7, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000319089, NIP: 5252446459 (dalej „Administratorem” lub „Fundacja”).

II. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

4. W sprawach dotyczących danych osobowych oraz w każdej sprawie dotyczącej niniejszej Polityki Prywatności można skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
− telefonicznie, pod numerem telefonu – (022) 628 83 64
− mailowo pod adresem – fundacja@geremek.pl
− listownie na adres: Wilcza 9A/7 00-538 Warszawa

III. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

5. Fundacja dba, aby wszystkie prawa podmiotów danych przyznane przez przepisy prawa były należycie i bezzwłocznie realizowane. Każdy podmiot danych w celu realizacji swoich praw powinien skontaktować się z Fundacją z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w pkt 4 powyżej.

6. W ramach swoich uprawnień, każdy podmiot danych ma prawo do:
− uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i odbiorcach danych;
− żądania skorygowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
− żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
− złożenia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych;
− otrzymania kopii swoich danych oraz do przenoszenia danych osobowych do innego administratora.

7. Każdy podmiot danych ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku uznania, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

IV. ODBIORCY DANYCH

8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które świadczą na rzecz Fundacji usługi administracyjno-techniczne (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe oraz księgowe).

9. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z Fundacją przy organizacji szkoleń, wykładów, konferencji, debat i innych imprez publicznych.

10. W każdym przypadku Fundacja dokłada najwyższej staranności, aby dane osobowe były przekazywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia zamierzonego celu oraz aby przekazywanie danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, w tym w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

11. Fundacja nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

V. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

[DANE OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z FUNDACJĄ]

12. Fundacja stale współpracuje z osobami świadczącymi usługi na jej rzecz (np. szkolenia, wykłady szkolenia etc.) oraz wolontariuszami, w związku z czym przetwarza dane osobowe tych osób.

13. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku prawnie uzasadniony interes Fundacji jako administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości nawiązania i kontynuowania współpracy i utrzymywaniu relacji z takimi osobami. W przypadku podjęcia współpracy podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. wykonanie umowy lub podjęcia czynności przed jej zawarciem.

14. Dane osobowe, obejmujące imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer rachunku bankowego (w przypadku rozliczeń finansowych) oraz inne dane niezbędne do podjęcia współpracy i zawarcia umowy, są przetwarzane przez okres współpracy z Fundacją oraz przez okres 5 lat po zakończeniu współpracy.

[DANE OSÓB KONTAKTUJACYCH SIĘ Z FUNDACJĄ]

15. Fundacja przetwarza również dane osobowe osób kontaktujących się z Fundacją w bieżących sprawach (za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej) oraz dane osobowe osób, z którymi kontaktuje się Fundacja w celu pozyskania sponsorów, zainteresowania działalności Fundacji lub realizacji celów statutowych fundacji.

16. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji jako administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości nawiązania i kontynuowania współpracy i utrzymywaniu relacji z takimi osobami oraz odpowiedzi na pytania tych osób.

17. Dane osobowe, obejmujące imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, oraz inne informacje przekazywane przez te osoby, są przetwarzane przez okres utrzymywania relacji lub zakończenia sprawy, po czym są usuwane nie później niż w okresie jednego roku.

[DANE OSOBOWE DARCZYŃCÓW FUNDACJI]

18. Jednym ze źródeł finansowania Fundacji są darowizny dokonywane przelewem bankowym na rachunek bankowy Fundacji. W przypadku przekazania na rzecz Fundacji darowizny w formie przelewu bankowego, Fundacja pozyskuje dane osobowe darczyńców (osób fizycznych) obejmujące: imię i nazwisko, numer rachunku bankowego oraz adres. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Fundację w takich przypadkach jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, wynikających w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

19. Dane osobowe darczyńców są przetwarzane przez okres 5 („pięciu”) lat od końca roku kalendarzowego, w którym Fundacja otrzymała darowiznę.

20. W ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, Fundacja przetwarza również dane osobowe przedstawicieli partnerów Fundacji, którzy wspomagają Fundację w celu realizacji jej zadań statutowych. Podstawą prawna w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fundację, obejmujący realizację celów statutowych i prowadzenie swojej działalności, jak również wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, wynikających w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO) w przypadku otrzymania wsparcia od takich podmiotów.

[DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ FUNDACJI]

21. W celu zarządzania stroną internetową Fundacji oraz jej optymalizacji i rozwijania, jak również doboru treści i formy przekazu dla odbiorców, Fundacja pozyskuje dane osobowe użytkowników strony internetowej.

22. W ramach funkcjonowania strony internetowej, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies i narzędzi do analizy ruchu) gromadzone są informacje o: lokalizacji użytkowników (miasto), adresie IP, domenie, urządzeniu. Pozyskane dane nie są zestawiane z innymi danymi z baz danych Fundacji, a celem Fundacji nie jest możliwość identyfikacji użytkowników strony www, lecz jej ulepszanie i optymalizacja. Szczegółowe informacje na temat stosowania plików cookies znajdują się w pkt VI poniżej.

23. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej jest prawnie uzasadniony interes Fundacji jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu strony internetowej oraz jej popularyzacja.

24. Dane są przetwarzane przez okres 1 roku po czym są usuwane.

[DANE UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ]

25. Fundacja przetwarza dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Fundację (uczestnicy wykładów, spotkań, warsztatów, spotkań prasowych).

26. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji jako administratora danych polegający na możliwości utrzymania kontaktu i informowania o działaniach Fundacji oraz organizowanych wydarzeniach (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

27. Dane osobowe, obejmujące imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, informacje o reprezentowanej organizacji przekazywane przez te osoby, są przetwarzane do chwili wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub zgłoszenia żądania ich usunięcia.

[DANE DZIENNIKARZY]

28. Fundacja przetwarza dane osobowe dziennikarzy potencjalnie zainteresowanych działaniami Fundacji.

29. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji jako administratora danych polegający na możliwości utrzymania kontaktu i informowania o działaniach Fundacji oraz organizowanych wydarzeniach (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

30. Dane osobowe, obejmujące imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, informacje o reprezentowanej organizacji, są przetwarzane do chwili wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub zgłoszenia żądania ich usunięcia.

[PORTALE SPŁCZENOŚCIOWE]

31. Fundacja prowadzi swój oficjalny profil w serwisie społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/fundacjageremka/) oraz w serwisie Twitter (https://twitter.com/geremka). Każdy z serwisów jest administratorem danych osobowych jego użytkowników, jednakże z chwilą kontaktu z oficjalnym profilem Fundacji poprzez polubienie lub obserwowanie profilu lub poprzez jakiekolwiek inne kontakty z Fundacją w ramach profilu, Fundacja staje się odrębnym administratorem danych osobowych.

32. Dane osobowe przetwarzane w ramach profili Fundacji, obejmujące: imię i nazwisko, nazwę używaną w serwisie, wizerunek i inne informacje podane publicznie w ramach profilu przez podmiot danych, będą przetwarzane przez okres 1 roku.

33. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników ww. serwisów w ramach profilu Fundacji lub kontaktujących się z Fundacją za pośrednictwem tych serwisów jest prawnie uzasadniony interes Fundacji jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na utrzymaniu relacji, odpowiedzi na pytania i komentarze jak również badanie zainteresowania i ruchu na profilu Fundacji.

34. W ramach uzasadnionego interesu administratora danych, w związku z prowadzeniem statutowej działalności w postaci działalności wydawniczej i monitoringu mediów, Fundacja przetwarza również dane osobowe użytkowników serwisu Facebook oraz Twitter. Dane przetwarzane są w celu monitoringu i zwalczania informacji nieprawdziwych („fakenews”) i mogą obejmować: imię i nazwisko, nick, wizerunek oraz publikowane treści.

35. Fundacja nie łączy danych uzyskanych użytkowników serwisów społecznościowych z innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć. Dane w ten sposób pozyskane nie będą przekazywane do innych podmiotów.

VI. INFORMACJE O?PLIKACH COOKIES

36. W ramach prowadzenia strony internetowej Fundacja korzysta z plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny.

37. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, jednak w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

38. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:

− dostosowania zawartości stron internetowych strony Fundacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

− tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony Fundacji korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

39. Pliki cookies wykorzystywane przez Fundację w ramach prowadzonej strony internetowej obejmują:

− cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania witryny;

− cookies pamiętające ustawienia strony;

− cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie.

40. Fundacja nie będzie łączyła uzyskanych z plików cookies danych i informacji o użytkownikach strony z żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje lub może się znaleźć. Dane z plików cookies nie będą przekazywane do innych podmiotów.

41. Pliki cookies zbierają dane o sposobie korzystania ze strony Fundacji, o systemie operacyjnym, o adresie protokołu internetowego (IP), a także o rodzaju i wersji przeglądarki. Zbierane są także informacje o klikanych linkach i przeglądanych treściach, czasie przebywania na poszczególnych witrynach oraz interakcji z nimi.

42. Użytkownicy mogą kontrolować zakres działania plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki – decydując, które pliki przeglądarka będzie akceptować, a które odrzucać. Odrzucenie niezbędnych plików cookies może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie ze wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu

43. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.

44. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Korzystamy z ciasteczek. Więc informacji tutaj: polityka prywatności. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close