Szkoła Równego Traktowania

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Szkoła Równego Traktowania to  ogólnopolski projekt antydyskryminacyjny skierowany do nauczycielek i nauczycieli. Celem przedsięwzięcia jest budowanie przyjaznego i bezpiecznego środowiska szkolnego, wolnego od dyskryminacji, przemocy i wykluczenia. Chcemy to osiągnąć działając od podstaw, czyli za sprawą aktywności nauczycielek i nauczycieli. To właśnie one i oni, po uprzednim przeszkoleniu, staną się równościowym motorem napędowym w swoim środowisku lokalnym.

Obecna, III edycja, będzie realizowana przez cały 2022 rok. 60 nauczycielek i nauczycieli z całej Polski weźmie udział w warsztatach  o tematyce równościowej – stacjonarnych i online. Następnie uczestniczki i uczestnicy przeprowadzą własny projekt antydyskryminacyjny w swojej placówce edukacyjnej lub społeczności lokalnej. Jesienią 2022 roku odbędzie się konferencja podsumowują III edycję SRT. Zostanie również wydana publikacja  opisująca efekty projektu. Ponadto, każdej  osobie  zakwalifikowanej  do projektu będzie  przysługiwało bezpłatne wsparcie psychologiczne oraz  tutoring.
Organizatorem SRT jest Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka  z siedzibą w Warszawie.
Projekt został sfinansowany ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.  Udział w projekcie jest bezpłatny.
Grantodawca: Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
Partnerzy: Fundacja Psycho-Edukacja, Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Społecznego
Okres realizacji: październik 2021- styczeń 2023
Koordynacja: Agnieszka Bąder-Chudy, Małgorzata Mroczek, Magdalena Witwicka

Zakończenie Projektu SRT.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Realizacja Projektu SRT to było dla nas ogromne wyzwanie, ale i przyjemność. Jesteśmy pewni, że dotknęliśmy kilku bardzo ważnych kwestii dotyczących kondycji polskiego systemu oświaty, ale też wzmacniania wszystkich uczestników tego systemu: uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek, rodziców. Będzie jeszcze okazja do podsumowań, prezentacji części projektów i opracowań jakie powstały w trakcie realizacji. Chociaż działania oficjalnie zakończyliśmy, czekamy na akceptację raportu końcowego z realizacji, to będziemy podejmować jeszcze zadania, które mamy pewność wpłyną na utrwalenie rezultatów całego projektu. Teraz chcemy przypomnieć – czym była realizacja tego projektu.

W projekcie wzięło udział 60 nauczycieli (wybranych spośród 68 zgłoszeń) ze szkół wszystkich poziomów nauczania z całej Polski. Priorytetowo traktowaliśmy szkoły z małych i średnich miejscowości. Szkoły z dużych miast i aglomeracji miejskich stanowiły nie więcej niż 20% wszystkich szkół biorących udział w projekcie.

Na poziomie dostępności ze względu na specyfikę grupy społecznej (nauczyciel to grupa mocno sfeminizowana) większość uczestników stanowiły kobiety. Na 60 uczestników mieliśmy 6 mężczyzn.

Zrealizowaliśmy warsztaty w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej (on-line) oraz warsztaty w ramach zjazdów stacjonarnych. Co sprzyjało poznaniu się i wymianie doświadczeń. Zbudowało też silne więzi i stanowiło o sile wsparcia jaką jest grupa sama dla siebie.

W ramach podjętych działań zrealizowano 30 indywidualnych edukacyjnych projektów antydyskryminacyjnych. W każdy projekt były zaangażowane minimum 2 klasy w szkole. Większość działań aktywizowało całe społeczności szkolne, ale także lokalne. Każdy projekt angażował średnio od 50 do 100 osób.

Zaproponowane przez uczestników mini projekty antydyskryminacyjne, realizowane w środowiskach szkolnych i lokalnych można podzielić na 3 zasadnicze grupy:

 • wsparcie społeczności ukraińskiej – jako element przeciwdziałania dyskryminacji, ale też integracji i włączenia społecznego
 • edukacja w kontekście zwalczania wszelkich form dyskryminacji i wykluczenia,
 • wsparcie grup narażonych na wykluczenie (kobiety, mniejszości seksualne, uczniowie marginalizowani lub dyskryminowani).

Ilościowo:

16 projektów zostało zrealizowanych w szkołach podstawowych

14 projektów w szkołach ponadpodstawowych.

18 projektów realizowali nauczyciele samodzielnie (jedna osoba)

12 projektów zrealizowały zespoły (2/3 osobowe).

Warsztaty z Kompetencji Medialnych
w ramach zjazdu Szkoły Równego Traktowania

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

20 listopada w ramach ostatniego dnia zjazdu podsumowującego Szkołę Równego Traktowania projekt realizowany w ramach programu „Aktywni Obywatele” Fundusz Krajowy odbyły się warsztaty z kompetencji medialnych.

Kompetencje medialne to bardzo ważny element pracy z młodzieżą, która żyje w przestrzeni wirtualnej i czerpie z szeroko rozumianych mediów – większość swojej wiedzy. Dlatego tak ważne jest by zwracać uwagę na to – co jest prawdą a co fałszem, co jest celową dezinformacją wpływającą na konkretne zachowania albo oceny, co jest manipulacją. W trakcie warsztatów można było poznać nie tylko to co dezinformacją jest, ale jak ją odróżnić, jak pracować z młodzieżą by świadomie z przestrzeni wirtualnej korzystała.

Warsztaty prowadzili: Ignacy Niemczycki – Prezes Fundacji im. prof. B. Geremka oraz Michał Sęk – Koordynator Projektu w Fundacji.

Zdaniem uczestników, warsztaty to bardzo ważny element edukacji – zarówno nauczycieli ale i uczniów. Takiej formy brakuje w ofercie oświatowej  – co podkreślali uczestnicy.

Warsztaty medialne były ostatnim elementem zjazdu kończącego spotkania warsztatowe w ramach Szkoły Równego Traktowania.

Projekt Edukacyjny Szkoły Równego Traktowania
"Panel Dyskusyjny"
Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Tytuł Projektu: „Panel Dyskusyjny”

Projekt Edukacyjny Szkoły Równego Traktowania.

Placówka: Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.

O antydyskryminacji w kontekście historycznym postanowili w inspirujący sposób porozmawiać uczestnicy wydarzenia zorganizowanego przez Uniwersyteckie LO w Chorzowie. Pomysłodawcą i koordynatorem wydarzenia był: Krystian Kazimierczuk (uczestnik projektu SRT).

Punktem wyjścia było uświadomienie młodemu pokoleniu procesu zmian w społeczności lokalnej związanych z migracjami, wielokulturowością i istniejącymi problemami z tym związanymi oraz wspieranie w zrozumieniu tego procesu. W tym sensie – sięgając do przeszłości dostrzegamy problemy, przemiany, które determinują funkcjonowanie środowisk lokalnych. Tak więc dyskryminacja, to nie jest problem XXI wieku.

W wydarzeniu wzięli udział: młodzież szkolna, nauczyciele i pedagodzy, lokalni edukatorzy, pracownicy IPN, Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie, Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, a także przedstawicielka Międzynarodowego Centrum Nauczania o Auschwitz i Holokauście.

Dyskusja toczyła się wokół głównego tematu konferencji: „Uchodźcy jako okoliczność dydaktyczna w procesie wychowawczym”. 

Oczywiście najważniejszym podmiotem spotkania była młodzież. Autor projektu jest zdeterminowany by  w szkole powstała grupa młodzieżowych liderów społecznych, którzy zaczną działać i zmieniać świadomość innych młodych członków społeczeństwa, a w razie niepokojących okoliczności będą potrafili zapobiec eskalacji złych praktyk.

Serdeczne gratulacje za zrealizowanie tak cennej edukacyjnie inicjatywy. 

 

Broszura podsumowująca III edycję Szkoły Równego Traktowania

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Przedstawiamy publikację, będącą jednym z rezultatów pracy uczestników i uczestniczek III edycji programu Szkoły Równego Traktowania. Publikacja ta może posłużyć jako pomoc dla osób chcących zajmować się edukacją antydyskryminacyjną w szkole – w pracy zarówno z uczniami i uczennicami, jak i nauczycielami i nauczycielkami.

W publikacji znajdują się podpowiedzi, jakie przygotowania podjąć przed wprowadzeniem edukacji antydyskryminacyjnej, gdzie poszukiwać inspiracji i pomysłów do prowadzenia zajęć. W części teoretycznej omawiamy podstawowe założenia edukacji antydyskryminacyjnej oraz przedstawiamy rekomendacje i zalecenia osób uczestniczących w III edycji Szkoły Równego Traktowania. W części praktycznej przytaczamy opisy szesnastu miniprojektów antydyskryminacyjnych przeprowadzonych w różnych miejscach Polski.

Broszura podsumowująca III edycję Szkoły Równego Traktowania (link do pobrania)

Projekt Edukacyjny Szkoły Równego Traktowania
Projekt „Żywa Biblioteka”
Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie w Rzeszowie

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Tytuł Projektu: „Żywa Biblioteka”.

Placówka: Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie w Rzeszowie.

Żywa Biblioteka to wyjątkowy międzynarodowy projekt edukacyjny, który polega na osobistej rozmowie z przedstawicielami grup spotykających się ze stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją. W tym jednym dniu to ludzie są Książkami, a Czytelnik może czytać z nich jak z otwartej księgi w myśl zasady, że nie ocenia się książki po okładce. Projekt zainicjowany w 2000 r. w Danii obecnie jest realizowany w ponad 80 krajach na całym świecie.

Zgodnie z zasadami Żywej Biblioteki:

 • Książkami są ludzie, którzy doświadczyli społecznego stereotypu.
 • Książkę można wypożyczyć do rozmowy i zadać jej w tym czasie nawet trudne pytania.

Projekt realizowany przez Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie w Rzeszowie został zrealizowany z rozmachem, z udziałem wielu wolontariuszy i osób wspomagających. W projekt włączyły się także inne podmioty: Teatr Maska, Rzeszowska Rada Młodzieży, studenci i studentki NAWA (Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej) z Ukrainy i Białorusi. Projekt został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Całe przedsięwzięcie zakończyło się ogromnym sukcesem: 40 żywych Książek, 50 wolontariuszy, ponad 100 czytelników. Co ważne i co podkreśla sama inicjatorka Agnieszka Ilnicka-Michnik (uczestniczka projektu SRT): Rzeszów jest tradycyjny, tutaj rzadko rozmawia się o dyskryminacjach czy wykluczeniu. Tym bardziej cieszy tak duży odzew i zaangażowanie społeczności szkolnej i lokalnej.

Serdecznie gratulujemy całemu zespołowi realizującemu zadanie: energii, wrażliwości i otwartości na problemy drugiego człowieka. Społeczności szkolnej – zaangażowania w cały proces realizacji. To bardzo cenna inicjatyw, która jak widać jest elementem większej całości – polityki prowadzonej przez szkołę i kadrę nauczycielską.

 

Konferencja Podsumowująca Projekt
Szkoła Równego Traktowania.
Warszawa 19.11.2022 r.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

19 listopada odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Szkoła Równego Traktowania. Spotkanie i debaty panelowe stały się okazją do podsumowań, ale przede wszystkim zebrania opinii, wniosków i rekomendacji w obszarach wyznaczających zakres pracy warsztatowej realizowanej przez uczestników projektu: edukacji antydyskryminacyjnej w obliczy wyzwań przed jakimi staje polski system edukacji. 

Konferencja podzielona była na 2 panele.

1️⃣ Panel 1:
Rozmawialiśmy o: (1)  potrzebie edukacji antydyskryminacyjnej jako stałego elementu procesu wsparcia uczniów, uczennic i kadry nauczycielskiej, (2) różnych przejawach dyskryminacji (3) wielowymiarowości i globalności procesów antydyskryminacyjnych (4) potrzebie budowania szkoły otwartej i przyjaznej dla uczniów.

Naszymi gośćmi byli:
MARTA GONTARSKA – edukatorka, rzeczniczka i trenerka edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej. Doktorka pedagogiki związana z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu. Jest osobą członkowską Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz członkinią zarządu Akcji Demokracji.
MARIA KOWALEWSKA – nauczycielka, pedagożka specjalna, antropolożka, edukatorka praw człowieka i antydyskryminacyjna, aktywistka edukacyjna związana z Wolną Szkołą.
JACEK PURSKI – dziennikarz, politolog, działacz społeczny i edukator. Prezes Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego.

2️⃣ Panel 2:
Rozmawialiśmy o konieczności reformy polskiego systemu edukacji i wyzwaniach jakie przed nim stoją w obliczu np. migracji wskutek wojny w Ukrainie, proponowanych zmian ustawowych (Lex Czarnek 2.0). Zastanawialiśmy się  jak powinna się skutecznie zmieniać polska szkoła, jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata: digitalizacja, migracja, zdrowie psychiczne, integracja itp.

Naszymi gościniami były:
ALICJA PACEWICZ
polska ekonomistka, działaczka społeczna i oświatowa, współzałożycielka Centrum Edukacji Obywatelskiej.
GABRIELA GŁADYSZEWSKA
koordynatorka województwa mazowieckiego w projekcie Rankingu Szkół Przyjaznym LGBTQ+, młodzieżowa aktywistka społeczna zajmująca się głównie tematami edukacji, antydyskryminacji, społeczności LGBTQ+ oraz praw kobiet. Związana z Wolną Szkołą, Protest z Wykrzykiem, Gadka Senacka.
DOROTA ŁOBODA
Liderka ruchu „Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji”, prezeska fundacji „Rodzice Mają Głos” oraz jedna z inicjatorek ogólnopolskiej zbiórki podpisów pod wnioskiem przeciwko reformie edukacji, który poparło milion osób. Radna m. st. Warszawy.

Konferencję rozpoczął witając gości Prezes Fundacji im. Prof. B. Geremka: Ignacy Niemczycki. Oba panele prowadził z wrodzoną swadą, popartą wiedzą i kompetencyjnym doświadczeniem – Arkadiusz Walczak (jeden z trenerów w projekcie Szkoła Równego Traktowania).
Dla uczestników projektu to była niezwykła możliwość poznania tych, którzy myślą i działają w podobnym obszarze, ale też zrozumienia, że w swych działaniach nie są osamotnieni. Mogą szukać sprzymierzeńców i oczekiwać wsparcia tam, gdzie są osoby i organizacje rozumiejące procesy antydyskryminacyjne i potrzebę ich wdrażania.

 

* * *

Wszystkim uczestnikom dziękujemy nie tylko za przybycie, ale i za niezwykle aktywną obecność, ciekawe pytania, dyskusję i rekomendacje, które powstawały na żywo, jako wnioski z prowadzonej debaty.

 

Zjazd podsumowujący.
Ostatnie warsztaty w ramach projektu
"Szkoła Równego Traktowania".

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

19 listopada odbyły się ostatnie warsztaty stacjonarne w ramach zjazdu podsumowującego realizację projektu „Szkoła Równego Traktowania” realizowanego w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.
W trakcie warsztatów odbyły się ostatnie spotkania w grupach, podsumowujące ponad roczną pracę uczestników i uczestniczek w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej. W grupach zastanawiano się nad tym – co z tego projektu każdy z nauczycieli wyniesie, co zabierze dla siebie, co pomoże im łatwiej działać w środowisku.
Było nieco nostalgicznie, ale też inspirująco, bo każdy wychodził z przeświadczeniem, że to był niezwykły czas – nauki, pogłębiania wiedzy, aktywności, poszerzania horyzontów. Ale też budowania sieci wsparcia.
Kulminacyjnym elementem warsztatów były wnioski i rekomendacje oraz prezentacje opracowanych i zrealizowanych przez uczestników i uczestniczki indywidualnych projektów antydyskryminacyjnych, realizowanych w środowiskach szkolnych i lokalnych. Mieliśmy okazję zobaczyć interesujące filmy, prezentacje, zdjęcia, które stały się nie tylko podsumowaniem zrealizowanych działań, ale źródłem inspiracji dla innych uczestników.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za poświęcony czas i aktywność a naszym trenerom za wiedzę, zaangażowanie, niezwykły sposób komunikacji i nieustanne wsparcie do działania.

Dobre Praktyki SRT
Projekt „Tu i teraz tworzymy razem rzeczywistość”
III Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
im. Zbigniewa Herberta
w Zespole Szkół nr 3 w Żorach

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Tytuł Projektu: „Tu i teraz tworzymy razem rzeczywistość”.

Placówka: III Liceum Ogólnokształcące
im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół nr 3 w Żorach.

Nie ukrywamy, że to jedna z ciekawszych propozycji w tej edycji. Śmiała inicjatywa aktywności, mocno angażująca społeczność uczniowską, ale też środowisko lokalne. W ramach propozycji lokalnych działań antydyskryminacyjnych pojawiła się idea stworzenia… muralu. Na murze (przestrzeń udostępniona przez Urząd Miasta), tuż obok Komendy Miejskiej Policji powstała „Uliczna Galeria”. Prezentacja prac, projektów, rysunków wyłonionych w ramach szkolnego konkursu, podejmującego temat równości, szacunku, przyjaźni, godności, mowy nienawiści.

W centralnej części 20-metrowego muru umieszczona została podobizna patrona szkoły Zbigniewa Herberta i cytat „Tworzyć świat (…) na miarę człowieka – jego zdolności, rozumienia i wrażliwości”.

W wykonanie projektu zaangażowane były: młodzież z Zespołu Szkół, Komenda Miejska Policji, Urząd Miasta, Zespół Szkół Specjalnych w Żorach, Centrum Inicjatyw Społecznych
oraz Stowarzyszenie Międzykulturowe „Maloka”.

Mural miał istnieć tylko przez kilka tygodni,  okazało się jednak, że urzędnicy nie chcą i nie zamierzają go zamalowywać. Bardzo głośno było w mieście o treściach, które pojawiły się na murze: równości, solidarności w kontekście Ukrainy, wolności, jedności i różnorodności. Miasto żyło tą inicjatywą.  Zaakceptowano taki przejaw inwencji twórczej i edukacyjnej. Mural pozostał. Wraz z instalacją pojawiło się wiele słów potwierdzających właściwość i celowość podjętych działań w czasach, kiedy mierzymy się z mową nienawiści i szykanami.

Sukcesem był także fakt promowania twórczości patrona szkoły Zbigniewa Herberta, który nadal w powszechnym odbiorze jest traktowany jako zbyt trudny, zbyt intelektualny, przez co na swój sposób doświadcza czytelniczej dyskryminacji.

Serdecznie gratulujemy Marzenie Mrozek, uczestniczce projektu SRT, koordynatorce i inicjatorce tego przedsięwzięcia: pomysłu i realizacji. Podziękowania składamy na ręce dyrekcji za otwartość, a całej społeczności szkolnej za ogromne zaangażowanie.

 

 

Dobre Praktyki SRT
Projekt „Nie łam się, łam stereotypy”
Zespół Szkół nr 8 we Włocławku

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Tytuł Projektu: „Nie łam się, łam stereotypy”.

Placówka: Zespół Szkół nr 8 we Włocławku.

Na przełomie maja/czerwca 2022 r. w Zespole Szkół nr 8 we Włocławku miał miejsce cykl wydarzeń zaplanowanych w ramach indywidualnego projektu antydyskryminacyjnego zrealizowanego przez uczestnika naszego projektu Szkoła Równego Traktowania – Jacka Kazaneckiego, Dyrektora Szkoły.

W szkole zdarzają się kłótnie, spory między uczniami, których podłożem są funkcjonujące społecznie stereotypy. Z rozmów z uczniami i dorosłymi wynika także, że są one obecne w „głowach” uczniów i dorosłych, choć zupełnie nie zdają sobie z tego sprawy. Dlatego tak ważne staje się uświadomienie sobie potrzeb i praw innych dzieci, funkcjonujących w tej samej przestrzeni szkolnej.

Równe prawa osób dotkniętych stereotypami i dyskryminowanych, tj. prawa kobiet, dzieci, osób o orientacji nieheteronormatywnej, o odmiennej kulturze, narodowości, pochodzeniu itp. to tematy jako poruszono w trakcie zaplanowanych działań.

Zrealizowano: zajęcia warsztatowe wg przygotowanych przez nauczycieli scenariuszy, konkurs plastyczny + wystawę prac, filmy nt. tematyki warsztatów, Klasowe Kodeksy Równości.

Zajęcia odbywały się w klasach młodszych jak i starszych. Bo… dyskryminacja nie zna wieku.

 

 

* * *

Gratulujemy zrealizowanego projektu!

 

II Etap realizacji projektu:
tutoring, wsparcia eksperckie i planowanie projektów.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Okres wakacyjny nie oznacza przerwy w realizacji projektu. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji procesu tutoringu oraz wsparcia psychologicznego.

Tutoring dotyczy głównie kwestii związanych z realizacją indywidualnych projektów antydyskryminacyjnych przygotowanych przez uczestników. Są to m.in: metodyka działań, wybór i określenie formy oraz charakteru zaplanowanych działań, niwelowanie obaw związanych z realizacją zadania,  dopracowanie narzędzi i metod pracy, praca na zasobach własnych (kompetencje, wiedza, emocje, zaangażowanie itp.), rozwiązywanie problemów merytorycznych związanych z przyszłą realizacją projektu.

– Tutoring jest realizowany przez trenerów prowadzących zajęcia warsztatowe on-line.

– Tutoring to wstęp do realizacji zadań projektowych.

Do dnia dzisiejszego wpłynęło do nas: 29 propozycji projektowych. Projekty będą realizowane w 32 placówkach zaangażowanych w nasz projekt przez 49 uczestników projektów. Zakres tematyczny? Prawa kobiet, prawa mniejszości, włączenie społeczne (Ukraina, mniejszości narodowe), równe szanse, prawa dzieci i młodzieży.

Część projektów została zrealizowana do końca roku szkolnego (czerwiec 2022 r.). Większość projektów będzie realizowana na początku nowego roku szkolnego (wrzesień/październik 2022 r.).

Sukcesywnie będziemy przedstawiać realizacje projektowe – w ramach dobrych praktyk projektu Szkoła Równego Traktowania.

Spotkanie informacyjne (webinar) dotyczące
II Etapu realizacji projektu: tutoring, realizacja projektów.
11.05.2022 r.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Po zakończeniu warsztatów on-line przystępujemy w projekcie do realizacji projektów indywidualnych w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej. Przed całą grupą: proces opracowania projektu, przesłania do nas formatki projektowej z opisem i na koniec realizacja zaplanowanych działań. To właśnie teraz można uzyskać wsparcie tutorów, którzy pomogą rozwiać wątpliwości,  wesprzeć kompetencyjnie, przewidzieć ryzyka, wskazać kierunki działania.

Tym sprawom był poświęcony webinar 11.05.2022 r. w którym wzięli udział: uczestnicy i uczestniczki projektu, trenerzy oraz koordynatorka projektu. Bardzo nas cieszy, że w trakcie padały konkretne pytania, dotyczące już konkretnych realizacji. To tylko świadczy o tym, że pomysły są, wpisują się w obszar edukacji antydyskryminacyjnej i wymagają jedynie doprecyzowania.

Zawsze w takich przypadkach zadajemy sobie pytanie: co nas motywuje, co nas napędza, po co i dla kogo to robimy? I wtedy przychodzi  taki mail!

* * *

„Witam. Serdecznie dziękuję za cenne rady i dobre słowo. Z pewnością dzięki, takim trenerom i wsparciu, uda nam się zrealizować projekt, a efektywność podjętych działań będzie znacząca dla młodzieży, rodziców i dla nas, nauczycieli. Wasze rady, empatia i dawanie wolności, pozwalają Nam – pedagogom, działać. Dziękuję za profesjonalizm, wiedzę i rzetelne podejście do realizacji projektu. Jestem niezmiernie zadowolona, że miałam przyjemność pracować z tak cudownymi ludźmi”.

* * *

Jest w nas pewność, że idziemy dobrą drogą, a to co robimy ma głęboki sens. Dziękujemy za wszystkie pozytywne opinie. Rozpiera nas duma, że możemy pracować z tak otwartą, szczerą i pragnącą się rozwijać grupą.

 

Zakończenie warsztatów antydyskryminacyjnych on-line (kwiecień 2022 r.)

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

W kwietniu zakończono realizację I Etapu realizacji Szkoły Równego Traktowania. Raport cząstkowy został złożony, a cała grupa jest w procesie przygotowań do kolejnych działań: tutoringu, wsparcia psychologicznego, realizacji projektów antydyskryminacyjnych indywidulanych i zespołowych uczestników. Na formatki projektowe – z opisami zaplanowanych działań, czekamy do dnia 23 maja. 

W ramach I Etapu odbyły się wykłady i warsztaty realizowane przez naszych partnerów: Fundację Psycho-Edukacja i Instytut Bezpieczeństwa Społecznego. Tematy dotyczyły: (1) radykalizacji młodzieży (IBS) – ćwiczenia z przykładów zagrożeń i radykalizacji młodych ludzi oraz zasad, metod i form reakcji na takie zagrożenia, (2) problemów psychicznych i dobrostanu dzieci i młodzieży (FPE) – diagnoza zagrożeń, sposoby/metody reakcji, wsparcie psychologiczne dla osób dyskryminowanych.

Kolejnym elementem były zajęcia antydyskryminacyjne realizowane w formule on-line. Dzięki temu uczestniczyli w niej nauczycielki i nauczyciele od Śląska po Pomorze. W ramach zajęć prowadzonych przez duety trenerskie zrealizowano 5 warsztatów dla każdej z 2 grup (szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe). W sumie 15  pełnych godzin zegarowych. Poruszane tematy dotyczyły szeroko rozumianej problematyki antydyskryminacyjnej, równego traktowania, przemocy, dyskryminacji i zjawiskom pokrewnym, mowie nienawiści oraz edukacji antydyskryminacyjnej. Większość zajęć miała charakter stricte warsztatowy. Co sprzyjało analizie, odwołaniom do doświadczeń własnych, kontekstowym rozmowom o źródłach dyskryminacji. To był aktywny i bardzo dobry czas dedykowany budowaniu kompetencji edukacyjnych.

Dziękujemy trenerom za wrażliwość, wiedzę, kompetencje i otwartość na potrzeby grupy. Każdemu z uczestników składamy podziękowania za zaangażowanie, chęć dzielenia się doświadczeniami i otwartością na nowe wyzwania. Życzymy powodzenia w kolejnych etapach prac projektowych.

 

Zjazd uczestników szkoły równego traktowania (26-27 marca 2022)

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

W dniach 26.03.- 27.03.2022 w Falentach pod Warszawą odbył się zjazd stacjonarny w ramach Szkoły Równego Traktowania, projektu realizowanego dzięki dofinansowaniu Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię w ramach funduszy EOG. W projekcie uczestniczą nauczyciele, pedagodzy, psychologowie szkolni, edukatorzy z całej Polski. W spotkaniu uczestniczyło prawie 60 osób z całej Polski. Uczestnicy pracowali w dwóch grupach: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Zajęcia warsztatowe obejmowały takie obszary wiedzy jak m.in.: (1) droga do szkoły równego traktowania, (2) wpływ stereotypów i uprzedzeń na postrzeganie ludzkiej różnorodności, (3) mechanizmy powstawania wykluczeń, dyskryminacji i związanej z nią przemocy, (4) przeciwdziałanie i reagowanie na wykluczenia, dyskryminację i związaną z nią przemoc.

Warsztaty były źródłem inspiracji, zrozumienia i otwartości na problem.  Były przestrzenią do dzielenia się osobistymi doświadczeniami i wiedzą. Dominowała radość z możliwości wspólnej pracy, ale też poznania się i empatii dla przedstawianych problemów. To, że ankiety ewaluacyjne pełne były zachwytów – to dowód na profesjonalizm prowadzących (dziękujemy trenerom) oraz organizatorów spotkania. Chociaż warsztaty bardzo wyczerpujące, nie zabrakło czasu na wzajemne poznanie się, spojrzenie kontekstowe, wymianę myśli. Dziękujemy wszystkim uczestnikom zjazdu za wspaniałą i twórczą prace!

SZKOŁA RÓWNEGO TRAKTOWANIA OFICJALNIE OTWARTA!
1 lutego 2022
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

28 stycznia oficjalnie otworzyliśmy III edycję Szkoły Równego Traktowania. Podczas inauguracji online wystąpili: Agnieszka Bąder-Chudy (koordynatorka projektu), Ignacy Niemczycki (prezes zarządu Fundacji Geremka) oraz Alicja Pacewicz (eksperta ds. oświaty i aktywistka edukacyjna). Ponadto odbyły się wykłady partnerów projektu – Jacka Purskiego z Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Społecznego oraz Filipa Jacha i Konrada Ambroziaka z Fundacji Psycho-Edukacja.
29 stycznia odbyły się pierwsze zajęcia antydyskryminacyjne. Miały one charakter integracyjny. Uczestnicy i uczestniczki projektu pracowali w dwóch grupach, pod czujnymi oczyma naszych trenerów.

Przed nami pracowity miesiąc. 14 lutego (II grupa) i 17 lutego (I grupa) rusza cykl 5 zajęć antydyskryminacyjnych online. Z kolei 26 lutego będzie miał miejsce zdalny zjazd szkoleniowy, podczas którego ponownie zaprezentują się nasi partnerzy – Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Społecznego oraz Fundacja Psycho-Edukacja.

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO SZKOŁY RÓWNEGO TRAKTOWANIA I AKTUALNE DOKUMENTY
25 stycznia 2022

Szanowni Państwo! Na początku stycznia zakończyliśmy rekrutację do Szkoły Równego Traktowania. Otrzymaliśmy łącznie 65 zgłoszeń. 12 stycznia, na zdalnym posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej, wybrano 60 uczestników i uczestniczek projektu. Informacje o wynikach rekrutacji zostały wysłane do każdej z osób drogą mailową.
Ze względu na sytuację pandemiczną (nagły i duży wzrost zakażeń koronawirusem) zmianie uległ harmonogram projektu. Styczniowy zjazd otwierający odbędzie się zdalnie w okrojonej formie. W zamian planujemy organizację stacjonarnego szkolenia antydyskryminacyjnego w marcu. Szczegóły znajdują się w załączonych dokumentach: zaktualizowanym harmonogramie projektu oraz regulaminie.

OSTATNIE DNI REKRUTACJI DO SZKOŁY RÓWNEGO TRAKTOWANIA
3 stycznia 2022
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Drodzy Nauczyciele, drogie Nauczycielki! Jeszcze do 5 stycznia 2022 (do końca dnia) czekamy na Wasze zgłoszenia do Szkoły Równego Traktowania. Zapraszamy do udziału. Zmieniajcie z nami oblicze polskiej szkoły – wspólnie uczyńmy ją otwartą, równą i wolną od dyskryminacji.

WEBINARIUM SZKOŁY RÓWNEGO TRAKTOWANIA
25 listopada 2021
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Za nami webinarium informacyjne na temat projektu Szkoły Równego Traktowania. 23 listopada w godz. 18:30-20:00 osoby zainteresowane udziałem oraz członkowie i członkinie zespołu projektowego (łącznie 34 osoby) spotkali się w aplikacji Microsoft Teams.
Na początku spotkania koordynatorka (Agnieszka Bąder-Chudy) przedstawiła podstawowe informacje na temat projektu (cele, działania, przebieg, harmonogram, spodziewane efekty, rekrutacja). Następnie odbyły się prezentacje przedstawicielki trenerów oraz partnerów. Agnieszka Kozakoszczak opowiedziała o programie szkoleń antydyskryminacyjnych oraz tutoringu. Filip Jach i Konrad Ambroziak z Fundacji Psycho-Edukacja przedstawili informacje na temat zajęć psychoedukacyjnych oraz wsparcia psychologicznego. Z kolei Jacek Purski z Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Społecznego zapowiedział, jakie tematy będzie poruszał podczas swoich wykładów z bezpieczeństwa społecznego i radykalizacji młodzieży. Na koniec webinarium był czas na zadawanie pytań przez uczestników/czki.
Na zgłoszenia do Szkoły Równego Traktowania czekamy do 5 stycznia 2022.

ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM SZKOŁY RÓWNEGO TRAKTOWANIA
8 listopada 2021
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

23 listopada 2021 w godz. 18:30-20:00 zapraszamy do uczestnictwa w webinarium informacyjnym na temat Szkoły Równego Traktowania (SRT) 2021. Podczas spotkania omówimy cele, zasady, harmonogram, efekty oraz przebieg projektu. Prelegentami będą:
1. Agnieszka Bąder-Chudy - koordynatorka projektu, Fundacja Geremka
2. Agnieszka Kozakoszczak - trenerka antydyskryminacyjna
3. Filip Jach – terapeuta, Fundacja Psycho-Edukacja
4. Konrad Ambroziak – terapeuta, Fundacja Psycho-Edukacja
5. Jacek Purski – edukator, Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Społecznego
Podczas webinarium przewidzieliśmy czas na zadawanie pytań.
Webinarium odbędzie się na platformie MS Teams. Osoby, które się zapiszą, otrzymają link do spotkania.
Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/1bXHBiNYfcwdySesZ2AjqrlpwpeN_uWhfWDafTMGcTOE/edit

RUSZA REKRUTACJA DO SZKOŁY RÓWNEGO TRAKTOWANIA
4 listopada 2021
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
 

 

Szkoła Równego Traktowania (SRT) to ogólnopolski projekt antydyskryminacyjny dla nauczycielek i nauczycieli.

Celem przedsięwzięcia jest budowanie przyjaznego i bezpiecznego środowiska szkolnego, wolnego od dyskryminacji, przemocy i wykluczenia.
Zapraszamy do udziału w projekcie!
W programie przewidzieliśmy:

 • Dwa weekendowe szkolenia antydyskryminacyjne (w Warszawie lub okolicach);
 • Warsztaty psychoedukacyjne;
 • Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa społecznego;
 • 5 szkoleń antydyskryminacyjnych online;
 • Konferencję na temat dyskryminacji w szkołach;
 • Wsparcie psychologiczne;
 • Tutoring z doświadczonymi trenerami antydyskryminacyjnymi;
 • Realizację własnego projektu z zakresu praw człowieka.

Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny. Pokrywamy koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu podczas szkoleń stacjonarnych.
Kwestionariusze zgłoszeniowe należy składać do 5 stycznia 2022 mailowo na adres: agnieszka.bader-chudy@geremek.pl lub pocztą na adres: ul. Wilcza 9a/7, 00-538 Warszawa.
Nauczycielko, Nauczycielu – mamy ostatnie wolne miejsca, zapraszamy!
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektu oraz resztą załączonych dokumentów.

Organizatorem projektu jest Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka. Projekt został sfinansowany ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanych z Funduszy EOG.

 

Wróć do: Szkoła Równego Traktowania

Korzystamy z ciasteczek. Więc informacji tutaj: polityka prywatności. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close