Aktualności

Z radością prezentujemy tekst, który jest efektem projektu Beyond Robert Schuman’s Europe i europejskiej współpracy – „Beyond Robert Schuman’s Europe – Citizen’s ideas and historic perspective for a better Union”.

W 2020 roku pięć europejskich organizacji zainicjowało projekt Beyond Robert Schuman’s Europe z okazji 70. rocznicy Deklaracji R. Schumana, punktu zwrotnego w powojennej historii Europy, który zapoczątkował proces integracji europejskiej. Nasz wspólny projekt koncentrował się na spuściźnie Deklaracji z 1950 roku, ale przede wszystkim na jej znaczeniu dla współczesnych społeczeństw europejskich poprzez polityczny i intelektualny wkład wielkich Europejczyków, takich jak: Jacques Delors (Francja), Bronisław Geremek (Polska), Jerzy Giedroyć (Litwa), Vaclav Havel (Czechy) i Altiero Spinelli (Włochy).

Naszym celem było stworzenie pomostu między duchem Deklaracji Roberta Schumana z 1950 roku, wkładem pięciu wielkich Europejczyków i trwającą Konferencją na temat przyszłości Europy, która wyznacza nową perspektywę kolejnych etapów integracji europejskiej poprzez wspólne zaangażowanie obywateli Europy.

Niniejszy dokument prezentuje wyniki projektu opartego na dwóch fundamentach: pracach badawczych analizujących wkład pięciu Wielkich Europejczyków w projekt europejski, a także debat publicznych, które były następstwem omówieniu wniosków z tych prac. Debaty te koncentrowały się na zbadaniu, w jaki sposób dziedzictwo Deklaracji Roberta Schumana nadal inspiruje młode pokolenie Europejczyków.

Deklaracja Schumana z 1950 r. została omówiona z różnych perspektyw integracji europejskiej, Ojców Założycieli Europy, zwłaszcza w odniesieniu do różnych historii państw członkowskich i ich zmagań z totalitarnymi reżimami.

Zapraszamy do lektury! Raport można pobrać tutaj.

————————————————————————————————————————————-

We are proud to publish the text that results from the Beyond Robert Schuman’s Europe project and the European collaboration „Beyond Robert Schuman’s Europe – Citizen’s ideas and historic perspective for a better Union.”

In 2020, five European organizations initiated Beyond Robert Schuman’s Europe project to mark the 70th anniversary of the R. Schuman Declaration, a turning point in post-war European history that launched the process of European integration. Our joint project focused on the legacy of the 1950 Declaration, but above all on its significance for contemporary European societies through the political and intellectual contributions of great Europeans such as Jacques Delors (France), Bronisław Geremek (Poland), Jerzy Giedroyć (Lithuania), Vaclav Havel (Czech Republic) and Altiero Spinelli (Italy).

Our aim was to build a bridge between the spirit of Robert Schuman’s 1950 Declaration, the contributions of five great Europeans, and the ongoing Conference on the Future of Europe, which sets out a new perspective on the next stages of European integration through the shared commitment of European citizens.

This paper proudly presents the results of a project based on two foundations: the research work analyzing the contribution of five great Europeans to the European project and the public debates that followed to discuss the conclusions of that work. These debates focused on examining how the legacy of Robert Schuman’s Declaration continues to inspire the younger generation of Europeans.

The 1950 Schuman Declaration was discussed from the different perspectives of European integration, the Founding Fathers of Europe, especially in relation to the different histories of the member states and their struggles against totalitarian regimes.

The report is available for download here.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Komisji Europejskiej (Program: Europa dla Obywateli).

Wróć do: Aktualności

Korzystamy z ciasteczek. Więc informacji tutaj: polityka prywatności. 

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close